เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านทาง VDO Conference (ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์,เป้าหมายการให้บริการกรม (PSA) ผลผลิต (SDA))

PSA1(รอข้อมูล)
ยุทธศาสตร์ที่ 1(รอข้อมูล)
ผลผลิตที่ 2(รอข้อมูล)
PSA3(รอข้อมูล)
ยุทธศาสตร์ที่ 6(รอข้อมูล)
ผลผลิตที่ 16(รอข้อมูล)

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ
กลุ่มพัฒนากลยุทธ์ กองแผนงาน กรมควบคุมโรค                                         
โทร.:  02-5903084,3091
โทรสาร : 029659588
E-Mail : strategicddc@gmail.com