รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และ ผลผลิต ปี 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลผลิตที่ 1 PSA1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลผลิตที่ 2 PSA2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลผลิตที่ 3 PSA3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลผลิตที่ 4 PSA4
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลผลิตที่ 5 PSA5
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ผลผลิตที่ 6 PSA6
  ผลผลิตที่ 7 PSA7
  ผลผลิตที่ 8 PSA8
  ผลผลิตที่ 9 PSA9
  ผลผลิตที่ 10  
  ผลผลิตที่ 11  
  ผลผลิตที่ 12   แบบประเมิน SDA1241  
  ผลผลิตที่ 13  
  ผลผลิตที่ 14  
  ผลผลิตที่ 15  
  ผลผลิตที่ 16  
  ผลผลิตที่ 17  
กลุ่มพัฒนากลยุทธ์ โทร. 3084