หัวข้อการประชุม Download

- (ร่าง) แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 HOT!!!!!!

- เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี HOT!!!! (update 06/06/16) Download
          - แผนงานโรคที่หน่วยงานแก้ไข (เพิ่มเติม)
               - แผนงานโรคไข้หวัดใหญ
               - แผนงานโรคติดต่ออุบัติใหม่
               - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

- เอกสารนำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี  NEW!!!!!
          * วันที่ 13 มิถุนายน 2559  Download
          * วันที่ 14 มิถุนายน 2559  Download
          * วันที่ 15 มิถุนายน 2559  Download

- เล่มประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมควบคุมโรค Download
- ไฟล์แผนงานงานโรค Download NEW!!! ณ 29 มิ.ย. 59


- เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำกรอบแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

- จุดเน้นและกรอบการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ" ประจำปีงบประมาณ 2559 (Disease Control Strategic Partner Networks) ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์เครือข่ายร่วมดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค (ยุทธศาสตร์ที่ 1) ปีงบประมาณ 2559 - 2563 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ รร.ปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
- เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณปี 2560 กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ จังหวัดกาญจนบุรี
- แบบประเมินผลความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้ของผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำภาพอนาคต (Future Search) ระบบป้องกันควบคุมโรคของประเทศใน 20 ปีข้างหน้า วันที่ 18 มกราคม 2559 ณ โรงแรม ไมด้า แอร์พอร์ท กรุงเทพ (ดอนเมือง)
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference การตรวจราชการปี'59 วันที่ 28 ธ.ค. 58
       - เอกสารใช้ประกอบการประชุม Web Conference การตรวจราชการปี'59 Update 24/12/58
       - เพิ่มเติมเอกสารใช้ประกอบการประชุม Web Conference การตรวจราชการปี'59 update 26/12/58
       - เพิ่มเติมระบบควบคุมโรคไข้เลือดออก
       - เอกสารการตรวจราชการของสำนักงานแอลกอฮอล์ฯ
- มอบนโยบายการดำเนินงานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ รร.ปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ วันที่ 30 ตุลาคม 2558
   
   
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค
88/21 อาคาร 4 ชั้น 3 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
โทร.0-2590-3085 Fax 0-2965-9588