แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564 ) กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-ปก/ปกหลังด้านใน/คำนำ/สารบัญ
แผนงานควบคุมโรคภายใต้ Cluster CD
1.แผนงานควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2. แผนงานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
3.1 แผนโรคพิษสุนัขบ้า
3.2 แผนโรคเลปโตสไปโรซิส
4.1 แผนงานโรคติดต่ออุบัติใหม่
4.2 แผนงานโรคไข้หวัดใหญ่
4.3 แผนงานฯ โรคมือเท้าปาก (HFM)
5.1 แผนงานกำจัดโรคไข้มาลาเรีย
5.2 แผนงานฯ ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
5.3 แผนงานเฝ้าระวังโรคเท้าช้าง
5.4 แผนงานเฝ้าระวังโรคลิชมาเนีย
6. แผนงานควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
7.1 แผนงานฯ โรคหนอนพยาธิฯ
7.2 แผนงานฯ โรคพยาธิใบไม้ตับ
แผนงานควบคุมโรคภายใต้ Cluster SALTH
1.แผนงานควบคุมโรคเอดส์
2.แผนควบคุมโรคเรื้อน
3.แผนงานควบคุมโรควัณโรค
4.แผนงานควบคุมโรคตับอักเสบ
แผนงานควบคุมโรคภายใต้ Cluster NATI
1.แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
2.แผนงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3.แผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ
4.แผนป้องกันการบาดเจ็บจากจราจร
5.แผนป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
แผนงานควบคุมโรคภายใต้ Cluster Env - Occ
1.แผนฯ กลุ่มแรงงานในระบบ
2.แผนฯ กลุ่มแรงงานนอกระบบ
3.แผนฯ มลพิษสิ่งแวดล้อม
แผนงานภายใต้ระบบควบคุมโรค
1. แผนงานระบบระบาดวิทยา
2.โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทาง
3.แผนงานควบคุมโรคในกลุ่มประชากรต่างด้าว
4.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ปี 2560-2564
5.แผนงานควบคุมโรคเขตเมือง
6. โครงการเวชศาสตรืการเดินทางและท่องเที่ยว
7.แผนงานส่งเสริมงานวิจัยฯ