แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงล่าสุด)

รายการ
Download
 
เล่มแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ฉบับสมบูรณ์)   HOT!!
 
  สารบัญ/ปก/คำนำ
ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 New!!
1.1

รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)

1.2

รายการผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามผลผลิตงบประมาณ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือน ตุลาคม 2559 –มีนาคม 2560)

ส่วนที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 New!!

2.1
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579
2.2
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
2.3
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2560 – 2579
2.4
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปีเพื่อพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรค
2.5
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2.6

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงบประมาณ

2.7
นโยบายระดับกระทรวงสาธารณสุข
2.8
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 5 ปี
2.9
แผนยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ปี 25560-2564
2.10
จุดเน้นการลดโรคและภัยสุขภาพ ปี 2561
2.11

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่ 3 การทำแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 New!!
3.1
ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.2
แนวทางการทำงบดำเนินงานโครงการ
 3.2.1  หลักเกณฑ์ทั่วไปของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 3.2.2  ผลผลิต-กิจกรรมหลัก กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 3.2.3  ตารางแสดงกรอบวงเงินงบประมาณ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 3.2.4  คำอธิบายหัวข้อการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.3
แนวทางการจัดทำงบดำเนินงาน (ขั้นต่ำที่จำเป็น และภารกิจประจำอื่นๆ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.4
แนวทางการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.5
แนวทางการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.6
แนวทางการจัดทำแผนงบอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.7
แนวทางการจัดทำแผนงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 3.7.1 งบประมาณสำหรับโครงการวิจัย
 3.7.2 งบประมาณสำหรับเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว
3.8
รายละเอียดโครงการตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 4 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 New!!

4.1
แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.2
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
 4.2.1 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการและตามผลผลิต กรมควบคุมโรค
 4.2.2 ตัวชี้วัดเป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพและตัวชี้วัดมาตรการแผนงานควบคุมโรค กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15/09/2560
ส่วนที่ 5 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
5.1
โครงสร้างหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.2
พจนานุกรมกิจกรรม กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.3
ตารางแสดงประเภทค่าใช้จ่าย/ประเภทค่าใช้จ่ายย่อยภายใต้งบรายจ่าย และความหมายค่าใช้จ่ายบางรายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.4
แบบฟอร์ม
   - แบบฟอร์มที่ 5.4.1  สรุปแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.2  แผนการประชุม อบรม สัมมนา กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.3  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Full Paper)
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.4  แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.5  บริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.6  สรุปการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น และภารกิจประจำอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.7  ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าตอบแทน: รายการเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.8  ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุขซึ่งเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (พ.ต.ส.)
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.9  รายการค่าเช่าบ้าน
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.10 ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าตอบแทน: รายการเงินตอบแทนพิเศษภาคใต้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการนอกเหนือ สปพ.
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.11 รายนามผู้บริหารที่เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน การจัดหารถประจำตำแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.12 ประเภทค่าตอบแทน : ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ (ผู้ป่วยโรคเรื้อน)
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.13 ประเภทค่าตอบแทน : ค่าปฏิบัติงานเวรพยาบาล บ่าย - ดึก
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.14 ประเภทค่าตอบแทน : เงินตอบแทนการลงพื้นที่  สอบสวนโรค
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.15 ประเภทค่าตอบแทน : รายการค่าเช่าอาคารสำนักงาน   (อาคาร/ที่ดิน)
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.16 ประเภทค่าตอบแทน : รายการรถยนต์ของส่วนราชการ (ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ประจำปี 2561)
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.17 ประเภทค่าตอบแทน : รายการค่าสาธารณูปโภค
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.18 สรุปค่าใช้จ่ายจริงรายการเวชภัณฑ์ยา/มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.19 ผลการดำเนินงานที่สำคัญจัดซื้อยาฯ ปี 2560 และ เป้าหมายดำเนินการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.20 สรุปแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ด้วยเงินงบประมาณ/เงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.21 แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุ วิทยาศาสตร์และสารเคมีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.22 แผนการจัดหาครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.23 แผนการจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.24 การขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบอุดหนุน รายการ : เงินอุดหนุนสำหรับค่าฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.25 การขอรับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุน รายการ : เงินอุดหนุนสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.26 การขอรับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุน รายการ : เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2561
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.27 การขอรับการจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุน รายการ : เงินอุดหนุนทุนการศึกษา กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2561
 - แบบฟอร์มที่ 5.4.28 แผนปฏิบัติราชการ แผนงานบูรณาการปี 2561 กรมควบคุมโรค
   
   
กรมควบคุมโรค  กองแผนงาน