แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค


สำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (มาบตาพุต)
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 
 
   
ศูนย์เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักโรคติดต่อทั่วไป
 
 
   
กลุ่มโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
   
กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
กลุ่มโรคหนอนพยาธิ
   
กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
   
   

การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมควบคุมโรค เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่าย
ระดับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM/SLM) ปี 2553
วันที่ 21-22 มกราคม 2553
  • การถอดบทเรียนความก้าวหน้าการนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2553
    ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 - 12
 

กองแผนงาน กรมควบคุมโรค
E-mail: devplaner@hotmail.com
โทร. 02-5903264