คู่มือการบริหารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการบริหารความเสี่ยง 2557
Download
คู่มือการบริหารความเสี่ยง 2558
Download
คู่มือการบริหารความเสี่ยง 2559
Download
คู่มือการบริหารความเสี่ยง 2560
Download
คู่มือการบริหารความเสี่ยง 2561
Download
Report of Risk Plan DDC ปี 2557
Download
Report of Risk Plan DDC ปี 2558
Download
Report of Risk Plan DDC ปี 2559
Download
Report of Risk Plan DDC ปี 2560
Download