คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(พชอ.)
----------------------------------------------------

ข้อสั่งการของนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค

วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.30-11.00 น.
 ณ ห้องประชมประเมิน จันทวิมล
เรื่อง การดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้กลไกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าดวยการพฒนาคณภาพชวตระดบพนท พ.ศ.  …”

ข้อสั่งการ พชพ. กรมควบคุมโรค ปี 2561 -2562

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ณ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านระบบ VDO Conference

 
พชอ_อ.ยงยุทธ ริชมอน 261260
ร่าง DHB rationale(ดร.นพ.ยงยุทธ)
อ.นพ.สุวรรณชัย-ปฏิรูปประเทศ ด้วยพลัง พชอ
ไฟล์การประชุมวันที่ 6 ต.ค.2560
ไฟล์การประชุมวันที่ 19 ต.ค.2560
06-รายชื่อพื้นที่ DHB 73
06-รายชื่อพื้นที่ DHB 200