ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ


จาก moph.go.th
จาก ddc.moph.go.th
จากเว็บทั่วโลก

 
 
 
 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย "การควบคุมโรคในกลุ่มคนต่างด้าว" ครั้งที่ 2 (Consultative meeting for Disease Control In Migrant II) วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 2015-07-29
......................................
 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย "การควบคุมโรคในกลุ่มคนต่างด้าว" ครั้งที่ 1 (Consultative meeting for Disease Control In Migrant I) วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 2015-07-29
......................................
 กองแผนงาน : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 15 โครงการสำคัญ พ.ศ. 2558 เข้าประชุมกรมฯ เดือนสิงหาคม 2558 2015-07-21
......................................
 กองแผนงาน : แจ้งรายการงบลงทุน ตามพรบ.งบประมาณประจำปี 2559 (ผ่านการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการฯ) 2015-07-16
......................................
 ประกาศกองแผนงาน : เรื่องรายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 2015-07-14
......................................
 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย "การควบคุมโรคในกลุ่มคนต่างด้าว" ครั้งที่ 1 (Consultative meeting for Disease Control In Migrant I) วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 2015-07-29
......................................
 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : เอกสารประกอบการประชุมการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย "การควบคุมโรคในกลุ่มคนต่างด้าว" ครั้งที่ 2 (Consultative meeting for Disease Control In Migrant II) วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 2015-07-29
......................................
 กองแผนงาน : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 15 โครงการสำคัญ พ.ศ. 2558 เข้าประชุมกรมฯ เดือนสิงหาคม 2558 2015-07-21
......................................
 กองแผนงาน : แจ้งรายการงบลงทุน ตามพรบ.งบประมาณประจำปี 2559 (ผ่านการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการฯ) 2015-07-16
......................................
 กองแผนงาน : เอกสารสาระสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 กรมควบคุมโรค 2015-07-14
......................................

 

ข่าวทั้งหมด...

แหล่งข้อมูลกองแผนงาน
ปฏิทินกิจกรรมกองแผนงาน กรมควบคุมโรค