ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ


จาก moph.go.th
จาก ddc.moph.go.th
จากเว็บทั่วโลก

 

LINK ข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชม 18887
 กองแผนงาน : ขอแจ้งรายละเอียดการส่งข้อมูลคำของบดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2016-08-23
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : (ร่าง) รายละเอียดตัวชีวัดผลผลิตที่ 1 และผลผลิตที่ 13 ปี 2560 2016-08-19
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : กรอบแผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2016-08-18
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : ขอแจ้งรายละเอียดการส่งข้อมูลคำของบดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2016-08-23
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : (ร่าง) รายละเอียดตัวชีวัดผลผลิตที่ 1 และผลผลิตที่ 13 ปี 2560 2016-08-19
...............................................................................................................
 สนง.คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปบทเรียนการดำเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค ปี 2559 และทิศทางการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค ปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทุบรี 2016-08-18
...............................................................................................................

 

ข่าวทั้งหมด...


ข่าวประกาศงาน

กองแผนงานมีความประสงค์รับโอนหรือรับย้ายตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง Download New!!!!  ณ 30/06/2559 

กองแผนงานมีความประสงค์รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศ ษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง    Download
กองแผนแผนงานมีความประสงค์รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หรือชำนาญการ
<<ข่าวทั้งหมด>>

การเผยแพร่ราคากลางตามแบบของสำนักงาน ป.ป.ช
โครงการ เอกสาร
+ โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ "แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 500 เล่ม วันที่ 17 พ.ย.2558 Download
+โครงการการจ้างพิมพ์หนังสือ"ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 5,500 เล่ม วันที่ 26 พ.ย. 2558 Download
   
   
<<ข้อมูลทั้งหมด>>