ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ


จาก moph.go.th
จาก ddc.moph.go.th
จากเว็บทั่วโลก

 
LINK ข้อมูล
 
จำนวนผู้เข้าชม 00588
 ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมควบคุมโรคในการจัดทำโครงการสำคัญของแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ระหว่างวันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปราณบุรี 2019-01-30
...............................................................................................................
 ท่านสามารถ Download แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580 2018-12-14
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : นิเทศงาน กรมควบคุมโรค พ.ศ.2562 2018-10-10
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : เอกสารแนบ_การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ข้อ 5 2018-09-26
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : แบบฟอร์มรายงานโครงการสำคัญตาม ม.44 (เม.ย. - ก.ย. 61) 2018-09-24
...............................................................................................................
 ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมควบคุมโรคในการจัดทำโครงการสำคัญของแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ระหว่างวันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปราณบุรี 2019-01-30
...............................................................................................................
 ท่านสามารถ Download แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580 2018-12-14
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : นิเทศงาน กรมควบคุมโรค พ.ศ.2562 2018-10-10
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : เอกสารแนบ_การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ข้อ 5 2018-09-26
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : แบบฟอร์มรายงานโครงการสำคัญตาม ม.44 (เม.ย. - ก.ย. 61) 2018-09-24
...............................................................................................................

 

ข่าวทั้งหมด...


ข่าวประกาศงาน
กองแผนงานมีความประสงค์รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง Download New!!!!  ณ 06/07/2561 
กองแผนงานมีความประสงค์รับโอนหรือรับย้ายตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง Download ณ 25/04/2561 
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานบันทึกข้อมุลภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ปี2561 วันที่ 10/10/2560 Download
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  Download วันที่ 24/07/2560
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง DOWNLOAD**** วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษDOWNLOAD **** วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
กองแผนงานมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่งDownload
กองแผนงานมีความประสงค์รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง Download
กองแผนงานมีความประสงค์รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่งDownload
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษDownload
กองแผนงานมีความประสงค์รับโอนหรือรับย้ายตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง Download ณ 30/06/2559 
กองแผนงานมีความประสงค์รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศ ษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง    Download
กองแผนแผนงานมีความประสงค์รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หรือชำนาญการ
<<ข่าวทั้งหมด>>

การเผยแพร่ราคากลางตามแบบของสำนักงาน ป.ป.ช
โครงการ เอกสาร
++โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย Download
++โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 9 ส.ค. 2561 Download
++โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรกองแผนงาน ปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 13 รายการ ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2561 Download
++โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน) งบลงทุน ปีงบประมาณ2561 จำนวน 1 รายการ ณ วันนี้ 17 พ.ค. 2561 Download
++โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรกองแผนงาน ปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 17 รายการ ณ วันที่ 20 ต.ค. 2560 Download
+โครงการจ้างเหมาบำรุงระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) ปี2561 ณ วันที่ 16 ต.ค.2560 Download
+โครงการ.........ปีงบประมาณ2561 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ กองแผนงาน กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 15 ส.ค. 2560
+โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรกองแผนงาน ปีงบประมาณ 2560 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 14 รายการ ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2560
+โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากลของ
กรมควบคุมโรคจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ณ วันที่ 08 ธ.ค. 2559
+โครงการจัดทำหนังสือ “แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” จำนวน 500 เล่ม
+โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ"หนังสือทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"จำนวน 6,000 เล่ม วันที่ 18 พ.ย.2559
+โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesSM) จำนวน 10 เดือน วันที่ 14 พ.ย.2559 
+ โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ "แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 500 เล่ม วันที่ 17 พ.ย.2558 Download
+โครงการการจ้างพิมพ์หนังสือ"ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 5,500 เล่ม วันที่ 26 พ.ย. 2558
<<ข้อมูลทั้งหมด>>

การเผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการ เอกสาร
++ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดวีดิทัศน์และแผ่นพับ โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ณ วันที่ 29 ส.ค. 2561 Download
++ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารสีเรื่องแผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ณ วันที่ 29 ส.ค. 2561 Download
++ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฉาย LCD โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ณ วันที่ 29 ส.ค. 2561 Download
++ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ณ วันที่ 29 ส.ค. 2561 Download
++ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 28 ส.ค. 2561 Download
++ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือระบาดวิทยาเพื่อการบริหารงานสาธารสุข จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 27 ส.ค. 2561 Download
++ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารและพร้อมเข้าเล่มประกอบการจัดทำแผนจัดซื้อยาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ณ วันที่ 16 ส.ค. 2561 Download
++ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพแผนการปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน
ณ วันที่ 8 พ.ค. 2561
Download
++++ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ณ วันนี้ 6 ก.ค. 2561 Download
++++ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือแผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2579) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ณ วันนี้ 6 ก.ค. 2561 Download
++++ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ณ วันนี้ 19 มิ.ย. 2561 Download
++ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะขาเหยียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 ใบ ณ วันนี้ 14 มิ.ย. 2561 Download
++ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือพื้นฐานนโยบายสาะารณสำหรับงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2561 Download
++ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานโดยวิธีเจาะจง 28/05/2561 Download
<<ข้อมูลทั้งหมด>>
แหล่งข้อมูลกองแผนงาน