ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ


จาก moph.go.th
จาก ddc.moph.go.th
จากเว็บทั่วโลก

LINK กองแผนงาน
 
 
 
 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบดำเนินงานโครงการ) 2015-11-13
......................................
 กองแผนงาน : แบบสำรวจระบบข้อมูล/รายงานข้อมูลสุขภาพ 2015-11-10
......................................
 กองแผนงาน : รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2015-11-10
......................................
 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบดำเนินงานโครงการ) 2015-11-13
......................................
 กองแผนงาน : รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2015-11-10
......................................
 กองแผนงาน : แบบสำรวจระบบข้อมูล/รายงานข้อมูลสุขภาพ 2015-11-10
......................................

 

ข่าวทั้งหมด...


เอกสารนำเสนอต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อำนวย กาจีนะ รักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรค
+ นโยบายปี 2559 โดยนายแพทย์อำนวย กาจีนะ รักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรค Download
+ PowerPoint ต้อนรับอธิบดีกรมควบคุมโรค โดยนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค Download
+ แผนการดำเนินงาน Highlight ปี 2559 นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค Download
+ จุดเน้นการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2560 ภายใต้ความรับผิดชอบของนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค Download
+ บทบาทการดำเนินงานของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2559 Download
+ One Page ของหน่วยงาน Download
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบของสำนักงาน ป.ป.ช
โครงการ เอกสาร
+ โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ "แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 500 เล่ม Download
   
   
   
<<ข้อมูลทั้งหมด>>
รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และผลผลิต กรมควบคุมโรค ปี 2559 ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2558
+ รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1 - 6 และ ตัวชี้วัดผลผลิตที่ 1 - 9 (ยกเว้น PSA12) กรมควบคุมโรค ปี 2559 Download

เอกสารประกอบการประชุม
+ มอบนโยบายการดำเนินงานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ รร.ปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 Download
+ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือหุ้นส่วน ทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ" ประจำปีงบประมาณ 2559 (Disease Control Strategic Partner Networks) ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร Download
+การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์เครือข่ายร่วมดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค (ยุทธศาสตร์ที่ 1) ปีงบประมาณ 2559 - 2563 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ รร.ปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ Download
+เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณปี 2560 กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ จังหวัดกาญจนบุรี Download
เอกสารทั้งหมด>>>

คลิป VDO
   
นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้มอบนโยบายการดำเนินงานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่30 ตุลาคม 2558
ณ รร.ปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
   
แหล่งข้อมูลกองแผนงาน
 
ปฏิทินกิจกรรมกองแผนงาน กรมควบคุมโรค