ผู้อำนวยการ

นางสาวพรทิพย์ศิริภานุมาศ

ค้นหา


moph.go.th
ddc.moph.go.th
จากเว็บทั่วโลก

 สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : เอกสารประกอบประชุมเชิงปฏิบัติการ(ครั้งที่ 3) เรื่อง การพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค: การเชื่อมต่อ National Program กับ Regional Program 2015-05-20
......................................
 กองแผนงาน : ทบทวนมาตรการและค่าเป้าหมายการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค (ข้อมูล Update 15 พ.ค. 58) 2015-05-15
......................................
 กองแผนงาน : ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลและประมาณการ ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2015-05-12
......................................
 สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : เอกสารประกอบประชุมเชิงปฏิบัติการ(ครั้งที่ 3) เรื่อง การพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค: การเชื่อมต่อ National Program กับ Regional Program 2015-05-20
......................................
 กองแผนงาน : ทบทวนมาตรการและค่าเป้าหมายการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค (ข้อมูล Update 15 พ.ค. 58) 2015-05-15
......................................
 กองแผนงาน : ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลและประมาณการ ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2015-05-12
......................................

 

ข่าวทั้งหมด...

ปฏิทินกิจกรรมกองแผนงาน
Link ข้อมูลกองแผนงาน