l.;
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ


จาก moph.go.th
จาก ddc.moph.go.th
จากเว็บทั่วโลก

 
LINK ข้อมูล

 
จำนวนผู้เข้าชม 55198
 กองแผนงาน : ข้อมูลคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ) 2017-10-16
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพแผนงานควบคุมโรค กรมควบคุมโรคปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2017-10-09
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : แบบสำรวจหัวข้อเรื่องที่จะดำเนินการตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3 ปี 2561 2017-10-06
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : สธ 0404.4/ว238 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ขอความร่วมมือระบุข้อมูลจำนวนเครือข่ายเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตที่ 2 (SDA0204)ปี 2561 2017-10-02
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เพิ่มศักยภาพการจัดทำกรอบคำของบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 กรมควบคุมโรค วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 2017-09-19
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : ข้อมูลคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ) 2017-10-16
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพแผนงานควบคุมโรค กรมควบคุมโรคปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2017-10-09
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : แบบสำรวจหัวข้อเรื่องที่จะดำเนินการตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3 ปี 2561 2017-10-06
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : สธ 0404.4/ว238 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ขอความร่วมมือระบุข้อมูลจำนวนเครือข่ายเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตที่ 2 (SDA0204)ปี 2561 2017-10-02
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เพิ่มศักยภาพการจัดทำกรอบคำของบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 กรมควบคุมโรค วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 2017-09-19
...............................................................................................................

 

ข่าวทั้งหมด...


ข่าวประกาศงาน
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานบันทึกข้อมุลภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ปี2561 วันที่ 10/10/2560 Download New!!!
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  Download วันที่ 24/07/2560
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง DOWNLOAD**** วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษDOWNLOAD **** วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
กองแผนงานมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่งDownload
กองแผนงานมีความประสงค์รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง Download
กองแผนงานมีความประสงค์รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่งDownload
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษDownload
กองแผนงานมีความประสงค์รับโอนหรือรับย้ายตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง Download New!!!!  ณ 30/06/2559 
กองแผนงานมีความประสงค์รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศ ษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง    Download
กองแผนแผนงานมีความประสงค์รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หรือชำนาญการ
<<ข่าวทั้งหมด>>
 

การเผยแพร่ราคากลางตามแบบของสำนักงาน ป.ป.ช
โครงการ เอกสาร
+โครงการจ้างเหมาบำรุงระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) ปี2561 ณ วันที่ 16 ต.ค.2560 !!New Download
+โครงการ.........ปีงบประมาณ2561 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ กองแผนงาน กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 15 ส.ค. 2560 !!New
+โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรกองแผนงาน ปีงบประมาณ 2560 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 14 รายการ ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2560
+โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากลของ
กรมควบคุมโรคจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ณ วันที่ 08 ธ.ค. 2559
+โครงการจัดทำหนังสือ “แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” จำนวน 500 เล่ม
+โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ"หนังสือทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"จำนวน 6,000 เล่ม วันที่ 18 พ.ย.2559
+โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesSM) จำนวน 10 เดือน วันที่ 14 พ.ย.2559 
+ โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ "แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 500 เล่ม วันที่ 17 พ.ย.2558 Download
+โครงการการจ้างพิมพ์หนังสือ"ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 5,500 เล่ม วันที่ 26 พ.ย. 2558
<<ข้อมูลทั้งหมด>>

เอกสารประกอบการประชุม

Downloadfile

Download file

<<ข้อมูลทั้งหมด>>
แหล่งข้อมูลกองแผนงาน