ประกาศข่าวกองแผนงาน

 

ผู้อำนวยการ

นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ

มุมความรู้

ค้นหา


จาก moph.go.th
จาก ddc.moph.go.th
จากเว็บทั่วโลก

 


LIKE กองแผนงาน
 

IP Address ของคุณ คือ = 203.157.41.252
ชื่อโฮสต์ของคุณ คือ 203.157.41.252

 
จำนวนผู่เข้าชม
20822958
 แบบฟอร์ม การรายงานผลการตรวจราชการ 2014-07-25
......................................
 ประกาศเรื่อง แจ้งผลการพิจารณางบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเบื้องต้น เพื่อเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค 2014-07-23
......................................
 ข้อมูลและผลกาพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด_กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2558 2014-07-21
......................................
 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 กรมควบคุมโรค (update 17 ก.ค. 57 เวลา 17.30 น.) 2014-07-17
......................................
 ประกาศ : เรื่อง การเตรียมการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกรมควบคุมโรค 2014-07-15
......................................
 แบบฟอร์ม การรายงานผลการตรวจราชการ 2014-07-25
......................................
 ประกาศเรื่อง แจ้งผลการพิจารณางบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเบื้องต้น เพื่อเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค 2014-07-23
......................................
 ข้อมูลและผลกาพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด_กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2558 2014-07-21
......................................
 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 กรมควบคุมโรค (update 17 ก.ค. 57 เวลา 17.30 น.) 2014-07-17
......................................
 ประกาศ : เรื่อง การเตรียมการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกรมควบคุมโรค 2014-07-15
......................................

 

Read more...

     
     
เรื่อง
วันที่ลงเว็บ
วันหมดประชาพิจารณ์
ชนิด
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Read more...


 

เรื่อง
ปีงบ รูปแบบ
ชนิด
ประกาศวันที่
ระยะเวลารับเอกสาร
ผล
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Read more...