ผู้อำนวยการ

นางสาวพรทิพย์ศิริภานุมาศ

มุมความรู้

ค้นหา


จาก moph.go.th
จาก ddc.moph.go.th
จากเว็บทั่วโลก

 


LIKE กองแผนงาน
 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2015-03-24
......................................
 สำนักผู้ทรงฯ : การประชุมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักควบคุมโรครุ่นใหม่(CORE TEAM)แผนงานควบคุมโรคระดับสคร. ตามหลัก I SMART เพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง 2015-03-24
......................................
 กองแผนงาน : ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหมวดที่ 7 ที่เกี่ยวข้องกับหมวดที่เสนอขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ปี 2558 2015-03-18
......................................
 รายงานผลดำเนินงานสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2558 (กันยายน 2557 - มีนาคม 2558) 2015-03-17
......................................
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือนแรก 2015-03-16
......................................
 สำนักผู้ทรงฯ : การประชุมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักควบคุมโรครุ่นใหม่(CORE TEAM)แผนงานควบคุมโรคระดับสคร. ตามหลัก I SMART เพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง 2015-03-24
......................................
 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2015-03-24
......................................
 กองแผนงาน : ข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหมวดที่ 7 ที่เกี่ยวข้องกับหมวดที่เสนอขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ปี 2558 2015-03-18
......................................
 รายงานผลดำเนินงานสำคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2558 (กันยายน 2557 - มีนาคม 2558) 2015-03-17
......................................
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือนแรก 2015-03-16
......................................

 

Read more...