ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ


จาก moph.go.th
จาก ddc.moph.go.th
จากเว็บทั่วโลก

 

LINK ข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชม 24077
 กองแผนงาน : แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรีเจ้น ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2016-09-24
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1 - 6 และตัวชี้วัดผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน 2016-09-19
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : สรุปรายละเอียดกรอบจัดสรรงบประมาณค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ 2560 จําแนกรายหน่วยงาน 2016-09-10
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรีเจ้น ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2016-09-24
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1 - 6 และตัวชี้วัดผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน 2016-09-19
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : สรุปรายละเอียดกรอบจัดสรรงบประมาณค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ 2560 จําแนกรายหน่วยงาน 2016-09-10
...............................................................................................................

 

ข่าวทั้งหมด...


ข่าวประกาศงาน

กองแผนงานมีความประสงค์รับโอนหรือรับย้ายตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง Download New!!!!  ณ 30/06/2559 

กองแผนงานมีความประสงค์รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศ ษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง    Download
กองแผนแผนงานมีความประสงค์รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หรือชำนาญการ
<<ข่าวทั้งหมด>>

การเผยแพร่ราคากลางตามแบบของสำนักงาน ป.ป.ช
โครงการ เอกสาร
+ โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ "แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 500 เล่ม วันที่ 17 พ.ย.2558 Download
+โครงการการจ้างพิมพ์หนังสือ"ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 5,500 เล่ม วันที่ 26 พ.ย. 2558 Download
   
   
<<ข้อมูลทั้งหมด>>

รวมภาพกิจกรรม
   
งานสัมนาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบฯ 2559
   
แหล่งข้อมูลกองแผนงาน