ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ


จาก moph.go.th
จาก ddc.moph.go.th
จากเว็บทั่วโลก

 

LINK ข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชม 49082
 กองแผนงาน : บันทึกที่ สธ 0404.3/ว 2145 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนดแนวทางและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมควบคุมโรค 2017-08-21
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : เอกสารประกอบการทบทวนแผนการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย และแผนการประเมินผล ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2561-2565 2017-07-06
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกรอบแผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะปฏิรูป (พ.ศ.2560 -2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561: Cluster CD และระบบควบคุมโรค 2017-07-04
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : บันทึกที่ สธ 0404.3/ว 2145 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง การกำหนดแนวทางและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมควบคุมโรค 2017-08-21
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : เอกสารประกอบการทบทวนแผนการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย และแผนการประเมินผล ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2561-2565 2017-07-06
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกรอบแผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะปฏิรูป (พ.ศ.2560 -2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561: Cluster CD และระบบควบคุมโรค 2017-07-04
...............................................................................................................

 

ข่าวทั้งหมด...


ข่าวประกาศงาน
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  Download วันที่ 24/07/2560 NEW!!!
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง DOWNLOAD**** วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 New!!
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษDOWNLOAD **** วันที่ 4 กรกฎาคม 2560New!!
กองแผนงานมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง New!! Download
กองแผนงานมีความประสงค์รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง Download
กองแผนงานมีความประสงค์รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่งDownload
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษDownload
กองแผนงานมีความประสงค์รับโอนหรือรับย้ายตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง Download New!!!!  ณ 30/06/2559 
กองแผนงานมีความประสงค์รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศ ษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง    Download
กองแผนแผนงานมีความประสงค์รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หรือชำนาญการ
<<ข่าวทั้งหมด>>

การเผยแพร่ราคากลางตามแบบของสำนักงาน ป.ป.ช
โครงการ เอกสาร
+โครงการ.........ปีงบประมาณ2561 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ กองแผนงาน กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 15 ส.ค. 2560 !!New
+โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรกองแผนงาน ปีงบประมาณ 2560 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 14 รายการ ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2560
+โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากลของ
กรมควบคุมโรคจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ณ วันที่ 08 ธ.ค. 2559
+โครงการจัดทำหนังสือ “แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” จำนวน 500 เล่ม
+โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ"หนังสือทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"จำนวน 6,000 เล่ม วันที่ 18 พ.ย.2559
+โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesSM) จำนวน 10 เดือน วันที่ 14 พ.ย.2559 
+ โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ "แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 500 เล่ม วันที่ 17 พ.ย.2558 Download
+โครงการการจ้างพิมพ์หนังสือ"ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 5,500 เล่ม วันที่ 26 พ.ย. 2558
<<ข้อมูลทั้งหมด>>

เอกสารประกอบการประชุม

Downloadfile

Download file

<<ข้อมูลทั้งหมด>>
แหล่งข้อมูลกองแผนงาน