ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ


จาก moph.go.th
จาก ddc.moph.go.th
จากเว็บทั่วโลก

 
 
 
 กองแผนงาน : รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 2015-06-28
......................................
 กองแผนงาน : (ร่าง) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ตามเป้าประสงค์ ปี 2559- 2563 กรมควบคุมโรค 2015-06-26
......................................
 กองแผนงาน : ไฟล์เตรียมข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 2015-06-26
......................................
 กองแผนงาน : รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 2015-06-28
......................................
 กองแผนงาน : ไฟล์เตรียมข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 2015-06-26
......................................
 กองแผนงาน : (ร่าง) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ตามเป้าประสงค์ ปี 2559- 2563 กรมควบคุมโรค 2015-06-26
......................................

 

ข่าวทั้งหมด...

แหล่งข้อมูลกองแผนงาน
ปฏิทินกิจกรรมกองแผนงาน กรมควบคุมโรค