ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ


จาก moph.go.th
จาก ddc.moph.go.th
จากเว็บทั่วโลก

 
 
 
 เรื่อง แจ้งยืนยันและทบทวนความพร้อมคำของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี 2558 งบลงทุน กรมควบคุมโรค 2015-09-03
......................................
 กองแผนงาน :เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2” 2015-08-28
......................................
 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการควบคุมโรคในกลุ่มคนต่างด้าว ครั้งที่ 3 วันที่ 26 สิงหาคม 2558 2015-08-27
......................................
 กองแผนงาน : กรอบวงเงิน (ค่ายา59) ตามมติที่ประชุมพิจารณาค่ายา 59 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 (แก้ไข) 2015-08-26
......................................
 กองแผนงาน : งบลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2558 2015-08-25
......................................
 เรื่อง แจ้งยืนยันและทบทวนความพร้อมคำของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี 2558 งบลงทุน กรมควบคุมโรค 2015-09-03
......................................
 กองแผนงาน :เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2” 2015-08-28
......................................
 สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการควบคุมโรคในกลุ่มคนต่างด้าว ครั้งที่ 3 วันที่ 26 สิงหาคม 2558 2015-08-27
......................................
 กองแผนงาน : กรอบวงเงิน (ค่ายา59) ตามมติที่ประชุมพิจารณาค่ายา 59 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 (แก้ไข) 2015-08-26
......................................
 กองแผนงาน : งบลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2558 2015-08-25
......................................

 

ข่าวทั้งหมด...

แหล่งข้อมูลกองแผนงาน
ปฏิทินกิจกรรมกองแผนงาน กรมควบคุมโรค