ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ


จาก moph.go.th
จาก ddc.moph.go.th
จากเว็บทั่วโลก

 
LINK ข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชม 08892
 กองแผนงาน : ตามที่ สธ 0404.3/1452 เรื่องขอความร่วมมือยืนยันความพร้อมรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 2016-05-26
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาจัดทำหลักสูตรชุดวิชาการจัดทำโครงการป้องกันควบคุมโรคที่มุ่งประสิทธิผล 2016-05-19
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : (ร่าง)แบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือน ปีพ.ศ.2560 - 2564 2016-05-10
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : ตามที่ สธ 0404.3/1452 เรื่องขอความร่วมมือยืนยันความพร้อมรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 2016-05-26
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาจัดทำหลักสูตรชุดวิชาการจัดทำโครงการป้องกันควบคุมโรคที่มุ่งประสิทธิผล 2016-05-19
...............................................................................................................
 กองแผนงาน : (ร่าง)แบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือน ปีพ.ศ.2560 - 2564 2016-05-10
...............................................................................................................

 

ข่าวทั้งหมด...


ข่าวประกาศงาน

กองแผนงานมีความประสงค์รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศ ษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง    Download

กองแผนแผนงานมีความประสงค์รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หรือชำนาญการ
 
<<ข่าวทั้งหมด>>

การเผยแพร่ราคากลางตามแบบของสำนักงาน ป.ป.ช
โครงการ เอกสาร
+ โครงการจ้างพิมพ์หนังสือ "แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 500 เล่ม วันที่ 17 พ.ย.2558 Download
+โครงการการจ้างพิมพ์หนังสือ"ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 5,500 เล่ม วันที่ 26 พ.ย. 2558 Download
   
   
<<ข้อมูลทั้งหมด>>