ผู้อำนวยการ

นางสาวพรทิพย์ศิริภานุมาศ

มุมความรู้

ค้นหา


จาก moph.go.th
จาก ddc.moph.go.th
จากเว็บทั่วโลก

 


LIKE กองแผนงาน
 กองแผนงาน : ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ) ประจำปี 2557 2015-02-18
......................................
 แนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2015-02-10
......................................
 กองแผนงาน : ไฟล์นำเสนอประกอบการศึกษาดูงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 ณ จังหวัดเชียงราย - จังหวัดะเยา 2015-02-09
......................................
 กองแผนงาน : แบบสอบถามการประเมินผลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบฯ(ตามหนังสือที่ สธ 0404.7/ว29 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2558 2015-02-05
......................................
 กองแผนงาน : เอกสารยุทธ์ศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2558 2015-01-29
......................................
 กองแผนงาน : ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ) ประจำปี 2557 2015-02-18
......................................
 แนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2015-02-10
......................................
 กองแผนงาน : ไฟล์นำเสนอประกอบการศึกษาดูงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2558 ณ จังหวัดเชียงราย - จังหวัดะเยา 2015-02-09
......................................
 กองแผนงาน : แบบสอบถามการประเมินผลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบฯ(ตามหนังสือที่ สธ 0404.7/ว29 ลงวันที่ 4 ก.พ. 2558 2015-02-05
......................................
 กองแผนงาน : เอกสารยุทธ์ศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2558 2015-01-29
......................................

 

Read more...